Handelsbetingelser

1. Brugsaftale og vilkår

1.1 Nærværende aftale (herefter benævnt ”Aftalen”) fastsætter vilkårene for din brug af og leje af LEJSB I/S’, (herefter benævnt ”Udlejer”) Soundboks.

1.2 Lejer er den eneste bruger af Vores Soundboks, og er derfor juridisk ansvarlig for brugen af det lejede i enhver henseende. 

1.3 Når du tilmelder lejer en Soundboks hos LEJSB I/S, giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information om nye produkter og services, invitationer til arrangementer mv. 

2. Anvendelse

2.1  Soundboksen må kun anvendes til personlige formål. Du må således ikke udleje Soundboksen til tredjemand eller anvende Soundboksen til erhvervsmæssige formål.

2.2 Det lejede udstyr må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet.

2.3  Alt lejet udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejede udstyr. 

2.4 Alle effekter er af LEJSBs ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. 

2.5 Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning 

2.6 Lejer accepterer, at der i det lejede kan være en tracking-enhed, som LEJSB har adgang til at observere det lejedes lokation til hver en tid.

3. Afhentning

3.1 Afhentning af udstyr sker efter aftale med udlejer, og afhentes af lejer. Under Lejeperioden lejer ansvarlig for- og hæfter for udstyret. 

3.2 Lejer er selv forpligte til at kontrollere, at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr ved afhentning/levering. 

3.3. Hvis ikke lejer har afhentet Soundboksen senest 30 minutter efter Lejeperiodens begyndelse, er LEJS berettiget til dels at udleje den lejede Soundboks til tredjemand, ligesom LEJSB er berettiget til at opkræve lejebetaling for den pågældende forsinkelse. 

4. Aflevering

4.1 Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes udstyret som udlejet i hele perioden. Der pålægges dagsleje pr. påbegyndt dag, så længe udstyret ikke er afleveret, gældende fra den aftalte afleveringsdag. 

4.2 Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand efter lejeperiodens udløb. Er det ikke tilfældet, tillægges 500 dkk per time det tager at rengøre udstyret. 

4.3 Såfremt Soundboksen ikke er afleveret senest 24 timer efter Lejeperiodens Ophør, betragter udlejer Soundboksen for at være stjålet. Tilsvarende anser udlejer Soundboksen for at være stjålet, hvis GPS-trackeren er fjernet eller såfremt andre omstændigheder med rimelighed indikerer, at Soundboksen er stjålet. 

4.4 Soundboksen skal tilbageleveres i væsentlig samme stand, som Soundboksen havde ved Lejeperiodens begyndelse. Såfremt Soundboksen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, hæfter lejer for den værdiforringelse, som Soundboksen har undergået.
4.5 Soundboksen skal afleveres på det aftalte tidspunkt. Afleveres soundboksen mere end 30 minutter for sent, pålægges gebyr på 500DKK. 

5. Betaling

5.1 Betaling sker via Mobilepay, gennem faktura eller kontant. 

5.2 Ved bekræftelse af leje skal hele lejebeløbet som udgangspunkt forudbetales. 

6. Fortrydelsesret

6.1 Du har ret til at fortryde din reservation.

6.2 Din fortrydelsesret er betinget af, at du senest 14 dage regnet fra reservationstidspunktet afgiver utvetydig erklæring til udlejer herom. 

6.3 Hvis Lejeperioden fuldendes eller påbegyndes inden udløbet af 14-dagesfristen, samtykker du ved nærværende til, at fortrydelsesretten ophører, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

7. Ændringer

7.1 Udlejer er berettiget til enhver tid at ændre Aftalen. Såfremt ændringerne får væsentlig betydning for dig og leje af Soundboksen, tilstræber vi at informere dig om ændringerne med et passende varsel.

8. Ansvar og begræsninger

8.1 LEJSB I/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig i noget tilfælde for din brug af Soundboksen. Såfremt tredjemand desuagtet måtte gøre et økonomisk krav gældende mod udlejer eller såfremt 5. tredjemand indleder retslige skridt mod udlejer, som følge af din brug af udstyret, er du forpligtet til at skadesløsholde udlejer i enhver henseende.

9. Beslagelæggelse

9.1 Såfremt politiet eller anden 3. person skulle beslaglægge udstyret, er lejer forpligtet til at skadesløsholde udlejer jf. punkt 8.1 

10. Kontaktoplysninger

LEJSB I/S

Åboulevard 45A, 2. tv 

1960 Frederiksberg

CVR-nr: 43071963

E-mailadresse: kontakt@lejsoundboks.dk

11. Klager

11.1 Ønsker du at klage over en ydelse, kan der sendes en klage til: Center for Klageløsning Nævnenes Hus, Toldboden 2 8800 Viborg

Lejer hæfter økonomisk i tilfælde af tyveri, hærværk, vanrøgt, beslagelæggelse, desutrktion, salg til tredjemand eller enhver anden bortkomst af udstyret. LEJSB er således berettiget til at afkræve lejer et beløb svarende til nyværdien af Soundboksen i de tilfælde, som er angivet i nærværende punkt. Lejer er tillige 3. ansvarlig for ethvert erstatningskrav, som LEJSB måtte blive mødt med som følge af en uforsvarlig handling eller undladelse i forbindelse med brugen af Soundboks. Dette inkluderer blandt andet ethvert direkte eller indirekte erstaningskrav, herunder tab af indtægt i forbindelse med en teknisk ændring, forvanskning eller tilsvarende foranstaltning af Soundboksen samt aflevering af en Soundboks, der ikke er udlejningsklart til andre brugere. LEJSB er berettiget til at opkræve nyværdien eller værdiforringelsen for lejer i overesnsstemmelse med aftalen.